top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1.  ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake levering van goederen en diensten van L’AURA BEWUST hierna te noemen “de Opdrachtnemer”.

Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien tussen alle betrokken partijen een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst is bereikt.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst goederen of diensten afneemt van de Opdrachtnemer.

ARTIKEL  2.  TOEPASSELIJKHEID

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over ‘volledige behandeling’ heeft dit betrekking op het geheel aan behandelingen die worden verricht met het doel de oorspronkelijke gezondheidsklachten van Opdrachtgever tegen te gaan.

Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Indien de Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 

ARTIKEL 3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

Hieronder wordt verstaan dat de Opdrachtgever een mondelinge dan wel schriftelijke afspraak heeft gemaakt met de Opdrachtnemer tot een enkele dan wel volledige behandeling. Inclusief volledig invullen van het intake formulier en ondertekenen van het Informed Consent.

De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de sessie, tijdig aan de opdrachtnemer worden medegedeeld.

De Opdrachtnemer is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten indien de Opdrachtgever op zijn verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de Opdrachtgever reeds door de Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.

Alle verstrekte materialen die als ondersteuning en support van de sessie worden aangeboden worden beschouwd als intellectueel eigendom van L’aura Bewust en mogen op geen enkele wijze worden gereproduceerd, verkocht of verspreid

 

ARTIKEL 4. PRIJZEN

De Opdrachtgever wordt geacht de door de Opdrachtnemer gehanteerde tarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. Bij het aangaan van een overeenkomst zal het geldende tarief van één of meerdere sessies worden bevestigd in de daaropvolgende e-mail. De nazorg tijdens het traject is bij het tarief inbegrepen. 

 

Pakketten dienen op de dag van de behandeling te worden voldaan per pin. Betaling van een losse sessie dient te geschieden na afloop van de behandeling per pin. De gehanteerde tarieven zijn inclusief BTW voor particulieren. Tarieven voor bedrijven zijn exclusief BTW. Afstandsbehandeling voor zowel volwassenen als kinderen dienen vooraf betaald te worden.

 

De Opdrachtnemer is gerechtigd na totstandkoming van de overeenkomst optredende wijzigingen in de kostprijs van de door de Opdrachtnemer verschuldigde prestatie(s), ten gevolge van verhoogde arbeids- en materiaalkosten, sociale lasten, heffingen van overheidswege, valutakoersen en verdere hier niet genoemde onvoorziene omstandigheden aan opdrachtgever door te berekenen, voor zover dit redelijk kan worden geacht.

 

Iedere afspraak, waarbij al dan niet een behandeling heeft plaatsgevonden of die niet minimaal 48 uur van tevoren is afgezegd, wordt in rekening gebracht.

Weekend uitgesloten! 
 

Klachten betreffende de facturen en factuurprijzen dienen schriftelijk te worden ingediend en dienen binnen vijf dagen na factuurdatum te zijn ontvangen door de Opdrachtnemer, bij gebreke waarvan klachten ter zake niet meer worden aanvaard en de opdrachtgever geacht wordt met de inhoud van de factuur te hebben ingestemd. De verplichting tot betaling wordt niet opgeschort door het indienen van een klacht.

Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. 

 

Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Bij de bestelling van goederen geldt een afnameverplichting voor de Opdrachtgever van alle bestelde goederen. Door de Opdrachtnemer geleverde goederen kunnen niet retour worden gebracht of omgeruild ongeacht de staat van de verpakking.
 

ARTIKEL 5. AANSPRAKELIJKHEID

De Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

 

De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld zwangerschap of mogelijke zwangerschap) of daarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de Opdrachtnemer worden verstrekt. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele onverwachte bijwerkingen van de behandeling waarvan alvorens de behandeling te starten niet afdoende reden was om aan te nemen dat deze bijwerkingen zouden kunnen optreden.

 

De Opdrachtnemer is tevens niet aansprakelijk voor het uitblijven van het beoogde effect tijdens of na een behandeling.

Indien de Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de behandeling. De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

 

De Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. De opdrachtnemer geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af, noch is zij op geen wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na de uitvoering van haar dienstverlening bij de Opdrachtgever voordoen.

 

De Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Opdrachtnemer.

 

Worden bepaalde onderdelen van de Overeenkomst door derden vervuld, dan is de Opdrachtnemer voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.

 

Bij de uitvoering van de dienstverlening van de Opdrachtnemer is er sprake van een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.

 

Bij medische klachten neemt de Opdrachtgever altijd contact op met de huisarts of medisch specialist. Opdrachtgever wijzigt nooit de medicatie zonder overleg met huisarts of medisch specialist.

 

ARTIKEL 6. VERWERKING VAN GEGEVENS

In het kader van de AVG worden persoons- en medische gegevens vastgelegd die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de behandelovereenkomst (de grondslag).

 

De gegevens worden na de laatste behandeling 7 jaar bewaard tenzij de Opdrachtgever zelf, schriftelijk, aangeeft dat de gegevens eerder moeten worden vernietigd.
 

De opdrachtgever heeft recht op inzage, correctie, verwijdering van de eigen gegevens (dataportabiliteit).
De persoonsgegevens worden opgeslagen in een database met versleuteling. De database kan worden benaderd met wachtwoordbeveiliging. Ook de computer waarop persoonsgegevens worden verwerkt is beveiligd met een wachtwoord.

Met partijen die toegang hebben tot de gegevens, nodig om de overeenkomst uit te voeren, hanteert L' AURA BEWUST het privacystatement van het desbetreffende bedrijf zoals bedoeld onder de AVG.

 

Intakeformulieren worden opgeslagen in een folder met versleuteling.
 

ARTIKEL 7. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Op deze Algemene Voorwaarden alsmede alle zaken waarop deze voorwaarden van kracht zijn is het Nederlandse recht van toepassing.

Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is een Opdrachtnemer de eerste aangewezen persoon om zich in te spannen een conflict met een Opdrachtgever op te lossen. Daarvoor staat een wettelijke termijn van maximaal 6 weken. Komt u er samen niet uit of is communicatie niet meer mogelijk dan kan in deze eerste periode de klachtenfunctionaris van het Collectief Alternatieve Therapeuten worden ingeschakeld, waarbij de Opdrachtnemer is aangesloten. In voorkomende gevallen kan contact worden opgenomen met het secretariaat van het Collectief Alternatieve Therapeuten.

 

Bij een geschil tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever over de behandeling heeft de Opdrachtgever, na tussenkomst van de Klachtenfunctionaris, de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Geschilleninstantie GAT.

Bij een geschil tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever over de omgang met persoonsgegevens en medische gegevens heeft de Opdrachtgever de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Partijen zullen pas een beroep op de rechter of toezichthouder doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

ARTIKEL 8. ONLINE GROEPSSESSIE
De inhoud van de online groepssessie mag niet worden gekopieerd of gedeeld. Ook is het niet toegestaan om opnames of foto's te maken en deze te verspreiden. Dit is in strijd met de wet van privacy.
De online groepssessie is geen vervanging van een 1-op-1 behandeling. Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen proces. 
Contra-indicaties: zwangerschap, hoge bloeddruk, gebruik van anti-depressiva. Gelieve dan eerst contact op te nemen alvorens je aan te melden.
Voor verdere uitleg verwijs ik graag naar de FAQ. 

 

ARTIKEL 9. VINDPLAATS EN WIJZIGING VOORWAARDEN

Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de Opdrachtnemer.

 

Praktijknaam: L’AURA BEWUST
Eigenaar (lid CAT): Laura Hofstede
AGB code: 79912509187
Vestigingsadres: Plekkenpolhof 28
PC/Plaats: 7544 SR Enschede
KvK nummer: 76199746

 

Versie: Januari 2024

Laura bewust
bottom of page